قیچی انوکلئاسیون

تماس بگیرید

0 از 0 رای

قیچی نخ چشمی

تماس بگیرید

0 از 0 رای

قیچی تنوتومی وسکات

تماس بگیرید

0 از 0 رای

قیچی آیریس

تماس بگیرید

0 از 0 رای

کلمپ غضروف مارتین

تماس بگیرید

0 از 0 رای

پنست تایینگ مک فرسون

تماس بگیرید

0 از 0 رای

کریسون پانچ

تماس بگیرید

0 از 0 رای

رانژور بیِر

تماس بگیرید

0 از 0 رای

آکارتور مریدینگ انگشتی

تماس بگیرید

0 از 0 رای

دهان باز کن

تماس بگیرید

0 از 0 رای

کاپ بیوپسی گوش

تماس بگیرید

0 از 0 رای

سوزن گیر میکرو

تماس بگیرید

0 از 0 رای

کلمپ هموستات

تماس بگیرید

0 از 0 رای

سر ساکشن فرازیر

تماس بگیرید

0 از 0 رای

سوهان استخوانی

تماس بگیرید

0 از 0 رای

بنت استخوانی هوهمن

تماس بگیرید

0 از 0 رای

اکارتور (رترکتور)

تماس بگیرید

0 از 0 رای

کورت استخوانی

تماس بگیرید

0 از 0 رای

کورت شالازیون می هوفر

تماس بگیرید

0 از 0 رای

کلمپ سرفین

تماس بگیرید

0 از 0 رای

هوک سینسکی

تماس بگیرید

0 از 0 رای

 اسپاچولای باراکوئر ایریس

تماس بگیرید

0 از 0 رای

قاشق انوکلئاسیون ولز

تماس بگیرید

0 از 0 رای

کالیپر کاستروویجو

تماس بگیرید

0 از 0 رای

فورسپس بایپولار

تماس بگیرید

0 از 0 رای

سوند رحمی سیمس

تماس بگیرید

0 از 0 رای

اسپکولوم واژینالی

تماس بگیرید

0 از 0 رای

اسپکلوم رکتال پرات

تماس بگیرید

0 از 0 رای

اره استرنوم

تماس بگیرید

0 از 0 رای

اکارتور بالفور

تماس بگیرید

0 از 0 رای

    ابزار جراحی

0