تخت بیمارستانی سه شکن معمولی

سه شکن
دسته بندی:
موجود