• کارت هدیه
  • ثبت نام کنید
  • فروشگاه اینترنتی وارد شوید
  • آزمایشگاهی
  • اجاره تجهیزات پزشکی
  • خدمات پزشکی
  • تجهیزات مواد دندانپزشکی
  • محصولات پزشکی خانگی
  • محصولات پزشکی تخصصی
  • پوست مو زیبایی
  • تعمیرات
برند سیفتی باکس
سیفتی باکس 2 RC PLUS

5 از 1 رای

تماس بگیرید

سیفتی باکس 3 RC PLUS

5 از 1 رای

تماس بگیرید

سیفتی باکس 4 RC PLUS

5 از 1 رای

تماس بگیرید

سیفتی باکس 5 RC PLUS

5 از 1 رای

تماس بگیرید

سیفتی باکس 6 RC PLUS

5 از 1 رای

تماس بگیرید

سیفتی باکس 7 RC PLUS

5 از 1 رای

تماس بگیرید

سیفتی باکس Ra 2.5

5 از 1 رای

تماس بگیرید

سیفتی باکس Ra 3.5

5 از 1 رای

تماس بگیرید

سیفتی باکس Ra 4

5 از 1 رای

تماس بگیرید

سیفتی باکس Ra 4.5

5 از 1 رای

تماس بگیرید

سیفتی باکس Ra 5.5

5 از 1 رای

تماس بگیرید

سیفتی باکس Ra 8.5

5 از 1 رای

تماس بگیرید

سیفتی باکس Ra 9.5

5 از 1 رای

تماس بگیرید

سیفتی باکس Ra 11.5

5 از 1 رای

تماس بگیرید

سیفتی باکس Ra 25

5 از 1 رای

تماس بگیرید

سیفتی باکس C plus 1.5

5 از 1 رای

تماس بگیرید

سیفتی باکس C plus 2

5 از 1 رای

تماس بگیرید

سیفتی باکس C plus 3

5 از 1 رای

تماس بگیرید

سیفتی باکس C plus 5

5 از 1 رای

تماس بگیرید

سیفتی باکس Cd 0.5

5 از 1 رای

تماس بگیرید

سیفتی باکس Cd 1.5

5 از 1 رای

تماس بگیرید

سیفتی باکس Cd 2

5 از 1 رای

تماس بگیرید

سیفتی باکس Cd 3

5 از 1 رای

تماس بگیرید

سیفتی باکس Cd 5

5 از 1 رای

تماس بگیرید

سیفتی باکس Cd 7

5 از 1 رای

تماس بگیرید

سیفتی باکس Cd 12

5 از 1 رای

تماس بگیرید

سیفتی باکس جیبی

5 از 1 رای

تماس بگیرید

سیفتی باکس XL

5 از 1 رای

تماس بگیرید

سیفتی باکس بکر

5 از 1 رای

تماس بگیرید

سیفتی باکس بهار زیست

5 از 1 رای

تماس بگیرید

سیفتی باکس

سیفتی باکس ها ظروف محکم و مقاومی هستند که در برابر سوراخ شدن و آسیب های دیگر مقاومت می کنند . سفتی باکس ها از پلیمر های نفتی ساخته شده اند که یک بار مصرف می باشند و ظروفی برای نگهدار ی از  پسماند ها ی تیز مانند سرنگ ها ی پزشکی می باشد . سیفتی باکس ها دارای ویژ گی ها و مشخصا ت خا صی هستند که به آن ها اشا ره می کنیم = در برابر سوراخ شد ن مقا وم هستند ، دهانه ی گشاد ی دارد ، آرم خطر آلودگی به وسایل تیز  بر روی آن حک شد ه است ، پرستارا ن وسیله هایی را که تیز و برند ه هستند  مانند ؛ تیغ بیستو ری - انژیوکت - سر سوزن و دستگاه های شیو را که یک بار مصرف هستند  درون سیفتی باکس می اندازند ، از recap کردن سر سوز ن ها جلو گیری می کند ، در مواقعی که لازم است با استفا ده ا ز تکنیک scoop  در پوش سر سوزن ها را روی آن ها قرار می دهد و یا از یک وسیله ی مکانیکی استفاد ه می کند ، وسایل های برنده و تیز را با دست حمل و نقل نکنید و با کمک ریسیور آن ها را به سفتی باکس  انتقال دهید ،  زمان پر شدن 3/4 سیفتی باکس باید آن را تعویض کنید ، قبل از حمل سیفتی باکس پر شده درب آن را محکم ببندید ، پرستاران باید از جدا کر د ن  سرنگ ها و سر سوزن ها خود داری کنند و هردو را با هم به دا خل سیفتی باکس بی اندازند ، سفتی باکس های پر شده باید  در محیطی خشک و دور از دسترس افراد و کودکان قرار بگیرد و همچنین لازم به ذکر است که بدانید  سیفتی باکس های پر شده را در دست نگه ندارید زیرا ممکن است  در اثر سر سوزن هایی که در آن قرار دارند دستتان دچار آسیب و صد مه شود . ظرف های سیفتی باکس دارای حجم های مختلفی از جمله ؛ 0.5 - 1 - 2 - 5 - 7 - 12 لیتری می باشد . به طور خلاصه می تو ان گفت / سیفتی باکس ها ظرف هایی برای نگهداری از پسماند های ابزار تیزو برنده هستند  ، موادی که در تولید سیفتی باکس به کار رفته است برای محیط زیست خطری ندا رد ، دها نه ی سیفتی باکس به گونه ای طراحی شده است که  به راحتی می توان اشیا را در ان قرار داد ولی در زمان خارج و یا سقوط احتما لی ظرف اشیا موجود در آن به راحتی خارج نمی شوند ، خط نشانه ای که بر روی سیفتی باکس قرار دارد نشانه ی پر شدن آن است  و زمانی که تا خط نشانه پر شود باید در پوش قرمز را به صورت معکوس بچرخانید و فشار دهید تا درب قفل شود .